Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz

Regulamin

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI DZIENNIKARZY W KOSZYKÓWCE

51. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Koszykówce (zwane dalej Mistrzostwami) odbędą się w dniach 18-21 marca 2024 r. w Centralnym Ośrodku Sportowym w Zakopanem.

Organizatorem Mistrzostw jest firma Flower Interactive z siedzibą w Koszalinie (zwana dalej Organizatorem).

Poniższe zasady obowiązują wszystkich Uczestników Mistrzostw, zostały ustalone dla bezpieczeństwa Uczestników oraz zapewnienia sprawnego przebiegu Mistrzostw. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed wzięciem udziału w Mistrzostwach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w związku z nie zapoznaniem się Uczestnika z poniższymi zasadami.

Część postanowień niniejszego regulaminu ma charakter oceny. W razie sporu co do rozumienia poszczególnych zapisów, rozstrzygające jest zdanie Organizatora lub wyznaczonego(-ych) przez niego przedstawiciela(-i).

Organizator ma prawo odwołać Mistrzostwa lub zmienić ich termin, w szczególności terminarz meczów, w każdym czasie, jeżeli ich przeprowadzenie w zaplanowanym terminie stanie się niemożliwe z przyczyn od Organizatora niezależnych, w tym przede wszystkim ze względu na warunki Centralnego Ośrodka Sportu, wiążące Organizatora decyzje organów administracji rządowej lub samorządowej, a także inne zdarzenia, których nie dało się przewidzieć.

Uczestnictwo w imprezie dobrowolne i jest ono jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w fotorelacji i nagraniach filmowych oraz dźwiękowych z imprezy. Niniejsza zgoda obejmuje prawo wykorzystania i udostępniania przez Organizatora w sposób komercyjny fotografii, filmów, nagrań dźwiękowych z wizerunkiem Uczestnika do celów marketingowych, w szczególności poprzez umieszczenie zdjęć i nagrań na stronie organizatora: www.mpd.plk.pl, mediach społecznościowych https://www.facebook.com/mistrzostwapolskidziennikarzy, jak również ich publiczne udostępnienie i odtwarzanie na materialnych nośnikach znajdujących się w obiekcie.

Uczestnicy imprezy w każdym czasie mają prawo odwołać w formie pisemnej zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo rozpowszechniania zdjęć, na których widnieją Uczestnicy imprezy bez ich zgody, jeżeli ich wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza co jest zgodne z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631).

W zakresie nieuregulowanym w poniższych zasadach, zastosowanie będą miały decyzje Organizatora podejmowane na bieżąco.

Część I - ogólne zasady udziału w Mistrzostwach

Uprawnionymi do startu w Mistrzostwach są wyłącznie drużyny, których członkami są:

 • osoby pełnoletnie (tj. takie które najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcia Mistrzostw ukończyły 18  rok życia),
 • osoby spełniające definicję Dziennikarza zawartą w niniejszym Regulaminie.

DEFINICJA DZIENNIKARZA / UCZESTNIKA MPD

 1. osoba wykonująca zawód dziennikarza lub fotoreportera, utrzymująca się z pisania w gazecie lub serwisie internetowym, pracy dziennikarskiej w radiu lub stacji telewizyjnej lub też sprawująca funkcję rzecznika prasowego;
 2. młody adept zawodu dziennikarskiego, czyli student lub uczeń, nie zatrudniony lecz współpracujący z jednym z wyżej wymienionych mediów, stale wykonujący zadania dziennikarskie lub fotoreporterskie;
 3. uczestnik co najmniej pięciu turniejów MPD (weteran)
 4. były zawodnik lub trener, komentujący mecze w telewizji, radiu lub prasie, albo będący autorem felietonów cyklicznych z zastrzeżeniem, że od momentu zakończenia kariery zawodowej (od II ligi włącznie) przez zawodnika minęło pięć (5) lat (pełnych sezonów, czyli zawodnik kończący grę w sezonie np. 2020/2021 może zagrać dopiero w na MPD 2026.
 5. osoba pracująca w Biurze Prasowym, PR lub Dziale Komunikacji i Marketingu 
 6. pracownik klubu koszykówki lub organizacji sportowych w jakiejkolwiek roli wykluczając funkcję czynnego zawodowego koszykarza (licencja PZKosz)
 7. bloger, vloger publikujący swoje treści w internecie

NIE JEST DZIENNIKARZEM / Uczestnikiem MPD:

 1. dorywczy współpracownik jednego z rodzajów mediów wymienionych powyżej, w ostatnim roku dostarczający tylko danych, obsługujący jedną imprezę (cykl)
 2. wpisujący swoje opinie forach dyskusyjnych, social mediach lub udzielający tejże opinii dziennikarzom
 3. były zawodnik lub trener występujący cyklicznie w roli eksperta lub gościa w telewizji
 4. przedstawiciel mediów lub działu PR mający aktualną licencję zawodniczą PZKosz lub FIBA
 • Ostateczna decyzja o weryfikacji składu należeć będzie do organizatorów, którzy dołożą wszelkich starań, żeby nie powodować konfliktów na tle uczestnictwa w turnieju MPD.
 • Uczestnik może być członkiem tylko jednej drużyny.
 • Rejestracja na Mistrzostwa odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W celu otrzymania formularza należy wysłać zgłoszenie na adres kwiatkowski@flower-interactive.pl, przy czym:
  • Zgłoszenia będą podlegały weryfikacji przed Mistrzostwami, w przypadku zgłoszenia nie spełniającego wymagania, o którym mowa w pkt. I.1 Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego zgłoszenia.
  • Uczestnik powinien zostawić na czas rozgrywania meczów Mistrzostw wszelkie rzeczy osobiste i wartościowe przedmioty w pokoju hotelowym.
  • Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić kompletny strój sportowy i obuwie właściwe dla koszykówki.
  • Każdy Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad fair-play. Jakiekolwiek przejawy agresji, niesportowego zachowania lub dyskryminacji w trakcie Mistrzostw mogą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją Uczestnika.
  • W trakcie całych Mistrzostw obowiązuje zasada zera tolerancji dla jakichkolwiek środków dopingujących, odurzających, alkoholu i innych substancji o podobnym działaniu. Organizator jest uprawniony do przeprowadzania badania na obecność u Uczestnika substancji niedozwolonych (w tym zakresie obowiązują zasady Światowego Kodeksu Antydopingowego). Uczestnik, u którego stwierdzone zostanie użycie takich środków lub substancji jest automatycznie zdyskwalifikowany.

Część II – odpowiedzialność Organizatora

 • Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
 • Akceptacja regulaminu jest równoznaczna, że zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i bierze udział w mistrzostwach na własne ryzyko.
 • Organizator zaleca aby zawodnicy biorący udział w turnieju wykupili ubezpieczenie NNW.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego powodu kontuzji, wypadków i urazów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy osobistych, które Uczestnik zabrał ze sobą na halę sportową.

Część III – losowanie i zasady rozgrywania meczów

Spotkanie organizacyjne połączone z losowaniem odbędzie się w poniedziałek 18 marca 2024 roku o godz. 21.00 w Pubie Piekiełko w COS w Zakopanem. Na to spotkanie kapitanowie zespołów powinni dostarczyć pełne i ostateczne składy zespołów wraz z numerami na koszulkach (w celu przygotowania protokołów).

 • Mecze w ramach Mistrzostw trwają 2 x 15 minut. Przerwa między połowami trwa 2 minuty. Czas zatrzymywany będzie w ostatniej minucie każdej połowy, a w pierwszych 14 minutach tylko podczas time-outu (30 sek). Każdy zespół ma do dyspozycji jeden time-out w pierwszej połowie i dwa w drugiej połowie.
 • Limit fauli drużyną w każdej połowie wynosi 6 (sześć). Po jego przekroczeniu każdy faul w obronie jest karany dwoma rzutami wolnymi. Zawodnik opuszcza boisko po popełnieniu piątego faulu.
 • Czas na akcję wyznaczają sędziowie boiskowi. Po około 14 sekundach oznajmiają zawodnikom "10 sekund do końca akcji" i odliczają. Jeżeli drużyna nie wykona rzutu do kosza (z dotknięciem obręczy) - traci piłkę. Także w końcówkach meczów czas na akcję zespołu wynosi 24 sekundy, w jego obliczaniu mogą wtedy pomagać sędziowie stolikowi.
 • W przypadku piłki przetrzymanej następuje rzut sędziowski w najbliższym kole. Rzut sędziowski rozpoczyna także każdą połowę. Nie ma zastosowania przepis naprzemiennego posiadania, czyli tzw. "strzałka".
 • Sędziuje dwóch arbitrów, wyznaczenia dokonuje sędzia główny MPD.
 • W razie remisu nie ma dogrywki, a jedynie konkurs rzutów karnych (wolnych), według zasad piłkarskich. Uczestniczy w nim tylko pięciu graczy każdego zespołu, których wyznacza przed pierwszym rzutem kapitan. Zespół rozpoczynający rzuty zostaje wyłoniony w drodze losowania. Jeśli po pięciu seriach nadal jest remis, ci sami gracze rzucają od początku. Wynik konkursu karnych dolicza się do wyniku meczu.
 • Pozostałe przepisy są zgodne z Oficjalnymi przepisami gry w koszykówkę FIBA.
 • Wszelkie protesty rozpatruje jury w składzie: Piotr Kwiatkowski, Krystian Góralski (szef rozgrywek) oraz sędzia główny turnieju.
 • Należy   bezwzględnie   przestrzegać    komunikatów    i    poleceń    sędziów jak i Organizatora. Niewykonanie polecenia może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.

Część IV – konsekwencje nieprzestrzegania zasad

 • Każdy z Uczestników biorących udział w Mistrzostwach jest zobowiązany do przestrzegania zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 • Rażące naruszenie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu może prowadzić do dyskwalifikacji Uczestnika, przez co rozumie się obowiązek natychmiastowego opuszczenia przez Uczestnika hali sportowej.
 • O dyskwalifikacji Uczestnika decyduje Organizator na podstawie informacji przekazanych przez sędziów. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.
 • Uczestnik ma prawo do zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, które bezpośrednio lub chociażby pośrednio mogły mieć wpływ na wyniki Mistrzostw. Zgłoszenia takiego dokonuje się na piśmie w formie protestu i składa wraz z opisem zdarzenia w biurze zawodów. Protesty będą rozpatrywane niezwłocznie.

Część V – ceremonia zakończenia Mistrzostw

 • Zwycięzcy Mistrzostw (tj. trzy drużyny sklasyfikowane najwyżej) otrzymają okolicznościowe puchary i nagrody rzeczowe.
 • W ramach Mistrzostw zostanie przeprowadzony konkurs rzutów za 3 punkty. Zwycięzca otrzyma okolicznościową statuetkę i nagrody rzeczowe.
 • Organizator nagrodzi też najlepszego strzelca turnieju. Zdobywca tego tytułu otrzyma okolicznościową statuetkę i nagrody rzeczowe.
 • Ceremonia dekoracji planowana jest na ostatni dzień turnieju 15 minut po meczu finałowym. Dokładna godzina zostanie przekazana Uczestnikom w trakcie trwania Mistrzostw. 

 

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

 • Poniedziałek, 18 marca

  • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
 • Wtorek, 19 marca

  • 08:00 - 20:00 Mecze
  • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
 • Środa, 20 marca

  • 08:00 - 20:00 Mecze
  • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
 • Czwartek, 21 marca

  • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
  • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz